امروز دوشنبه, 10 مهر 1402، خوش آمدید
تقویم آموزشی نیم سال اول سال تحصیلی 97-98
شرح از تاریخ تا تاریخ
انتخاب واحد توسط دانشجویان 97/11/11 97/11/18
شروع و پایان کلاس ها 97/11/21 98/03/23
حذف و اضافه 97/12/04 97/12/08
بررسی و ویرایش توسط آموزش 97/12/09 97/12/19
حذف اضطراری 98/03/04 98/03/05
امتحانات 98/03/25 98/04/09
زمان انتخاب واحد دانشجویان به تفکیک نیم سال ورود و مقطع
مقطع نیمسال ورود تاریخ انتخاب واحد حذف و اضافه
کاردانی و کارشناسی 95-96-2 و ماقبل 11 و 98/11/12 97/12/04
کاردانی و کارشناسی 96-97-1 13 و 97/11/14 97/12/05
کاردانی و کارشناسی 96-97-2 15 و 97/11/16 97/12/06
کاردانی و کارشناسی 97-98-1 17 و 97/11/18 97/12/07