امروز یکشنبه, 19 مرداد 1399، خوش آمدید

07

مرداد

اطلاعیه فوری آزمون http://examuast.ir

با سلام دانشجویانی که به دلیل اینکه در بازه مقرر وارد آزمون های متمرکز نشده اند (http://examuast.ir )نام کاربری ورمز دانشجو جهت ورود به سامانه آزمون های متمرکز کاربری کد ملی و رمز نیزحرف kو کد ملی می باشد . مثال : کاربری کدملی 11111111111 رمز k11111111111 دانشجویان به شرح ذیل می باشد. عزت اله خرمی رضاعسگری محمدعبدالهی کلش محمدحسن محمدی جیرانبلاغی مهدی آزادفر حسین کیاروستا میلادآزاد زعیم احمدعلیشماخی محسن خودکاوندی محمدمهدی دراج رضااکبری اصل رضاشادمنامن جوادفضل اله خانی یاسرعلیعباسی لیواری احمدخورانی حبیب حیدری حسین سلطانیان محمد شهبازی حمداله رضائی مجیدنادری قراول خانه علیبیگدلی کاوهگورانی منصورجوزای کاظمبذرپاچ علیرضاتقی زاده محمدحسین جمشیدپور اکرمروستاپور زهراغلامی منامن سعید قره حسن لو علیمیرزائیان سعادتلو حسین اخوان سیار حامدخرمن کوب رضازنجانی شهاب بهاری فاطمه توده زعیم علیخرم جاه فرشیدفرزانه غزالهفلاحت داری کبریفیروزی بهلول امینه مصطفی بختیاری حدیث پاشائی راد محسن رفیع نژاد مجتبی زارعی نژاد سعید شاهمرادی کریمشیری سمیه محمود خانی

03

مرداد

دانشجویان دقت بفرمایند آخرین مهلت ثبت نام در سامانه آزمون های هماهنگ تا روز جمعه 03-05-99 می باشد ،دانشجویانی که تا این موعد در سامانه آزمون های هماهنگ وارد نشوند نمی توانند در آزمون های همانگ مرداد ها شرکت نمایند:

دانشجویان دقت بفرمایند آخرین مهلت ثبت نام در سامانه آزمون های هماهنگ تا روز جمعه 03-05-99 می باشد ،دانشجویانی که تا این موعد در سامانه آزمون های هماهنگ وارد نشوند نمی توانند در آزمون های هماهنگ مرداد ها شرکت نمایند:دانشجویانی که تا کنون وارد سامانه آزمون های هماهنگ به آدرس:https://examuast.ir/ نشده اند: سیدولی میرسلیمی-عزت اله خرمی-رضاعسگری-محمدعبدالهی کلش-محمدحسن محمدی جیرانبلاغی-مهدی آزادفر-حسین کیاروستا- میلادآزاد زعیم-احمدعلی شماخی-محسن خودکاوندی-محمدمهدی دراج-رضااکبری اصل-رضاشادمنامن-جوادفضل اله خانی-یاسرعلیعباسی لیواری -احمدخورانی-حبیب حیدری-حسین -سلطانیان -محمدشهبازی-حمداله رضائی-مجیدنادری قراول خانه-علی بیگدلی-کاوه گورانی-منصورجوزای- کاظم بذرپاچ-علیرضاتقی زاده-محمدحسین جمشیدپور-اکرم روستاپور-زهراغلامی منامن-سعیدقره حسن لو-علی میرزائیان سعادتلو-حسیناخوان سیار-حامدخرمن کوب-رضازنجانی-شهاب بهاری-فاطمه توده زعیم-علی خرم جاه-فرشیدفرزانه-غزاله فلاحت داری-کبری فیروزی- بهلول امینه-مصطفی بختیاری-حدیث پاشائی راد-محسن رفیع نژاد-مجتبی زارعی نژاد-سعید شاهمرادی-کریم شیری-سمیه محمود خانی

آرشیو اطلاعیه‌ها
آرشیو امورکلاسها