امروز دوشنبه, 10 مهر 1402، خوش آمدید

آزمون مجدد درس شیمی عمومی با استاددکترسعیدمسعودنیا

فاطمه قادری شنبه، 25 دی 1400 - 14:51
دانشجویان درس شیمی عمومی با استاد دکتر سعید مسعود نیا در نظر داشته باشند، آزمون مورخ 1400/10/18 راس ساعت 13:00 از سوی آموزش لغو اعلام گردید و آزمون مجدد این درس در روز پنجشنبه مورخ 1400/10/30 راس ساعت 10:00 صبح برگزار میگردد. عدم شرکت در آزمون به منزله غیبت در آزمون می باشد.