امروز دوشنبه, 07 خرداد 1403، خوش آمدید

لیست دروس حذفی که به حد نصاب نرسیده است.

راحله صالحی دوشنبه، 06 اسفند 1397 - 17:33
دانشجویانی که دروس حذفی را اخذ نموده اند تا سه شنبه 07-12-97 فرصت دارند در دانشگاه دیگری مهمان اخذ نمایند.

دانشجویانی که دروس حذفی را اخذ نموده اند تا سه شنبه 07-12-97 فرصت دارند در دانشگاه دیگری مهمان اخذ نمایند.